Lib-virtual-ref

lib-virtual-ref@lists.umanitoba.ca

November 2015

  • 6 participants
  • 8 discussions

27 Nov '15
To anyone on VR this morning
by Deborah Barnum 20 Nov '15

20 Nov '15
VR Schedule
by Bill Poluha 14 Nov '15

14 Nov '15
VR schedule update
by Bill Poluha 06 Nov '15

06 Nov '15

04 Nov '15
Monday, November 9th
by Kathy Finlayson 03 Nov '15

03 Nov '15
Re: [Lib-virtual-ref] Access issues
by Bill Poluha 02 Nov '15

02 Nov '15
Access issues
by Antonietta Senkow 02 Nov '15

02 Nov '15