Lib-virtual-ref

lib-virtual-ref@lists.umanitoba.ca

November 2011

  • 4 participants
  • 6 discussions
VR tip - transparent pixel links
by Janet Rothney 16 Nov '11

16 Nov '11
VR unstaffed?
by Betty Braaksma 14 Nov '11

14 Nov '11
Virtual Reference Ok now
by Betty Braaksma 07 Nov '11

07 Nov '11
Virtual ref problems
by Betty Braaksma 07 Nov '11

07 Nov '11

02 Nov '11
VR at 11am today (Nov 2)
by Betty Braaksma 02 Nov '11

02 Nov '11